Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dane osobowe i Dokumenty
Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną przez ORLEN Eko Sp. z o.o. działalnością gospodarczą

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN Eko Sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: ORLEN Eko Sp. z o.o. (w dalszej części: „MY“). Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock lub telefonicznie pod numerem: (24) 256-76-61. 

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Pana/ Pani danych osobowych - pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, mailowo pod adresem: daneosobowe.eko@orlen.pl​. Dane dot. Inspektora ochrony danych dostępne są również na stronie www.orleneko.pl, w zakładce „Kontakty”. 

 ​
​​​​Pani/ Pana dane osobowe możemy przetwarzać w związku z następującymi procesami:​
  • ​Procesy biznesowe (sprzedaż/ zakupy/ postępowania ofertowe):
Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem zmierzającym do przedstawienia oferty/ zawarcia umowy/ zawarciem umowy​ – osoby fizyczne wskazane KRS, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG i/lub wspólnicy spółki cywilnej; członkowie personelu kontrahentów lub klientów ORLEN Eko

  • ​Rekrutacja:

  • ​​Prowadzenie monitoringu wizyjnego (teren Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych oraz Magazynu Odpadów)

  • Wizytacje/ spotkania z podmiotami zewnętrznymi (goście ORLEN Eko) – ruch osobowy i materiałowy

  • ​Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Klauzula informacyjna w związku z prowadzonymi szkoleniami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN