Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Monitoring środowiska naturalnego
Spółka ORLEN Eko świadczy profesjonalne usługi z zakresu monitoringu i analizy środowiska naturalnego. Posiadamy dwa zespoły: w Płocku i we Włocławku.
  
Wykonujemy kompleksowe usługi monitoringu środowiska naturalnego, w zakresie:

 • pobierania próbek i badania wód podziemnych, powierzchniowych, do spożycia oraz basenowych,
 • pobierania próbek i badania ścieków, osadów ściekowych,
 • pobierania próbek gleby wraz z odwiertami, analiza składu granulometrycznego i oznaczenie wodoprzepuszczalności gruntów,
 • pobierania próbek odpadów o kodach: 17 06 04, 17 09 04, 19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 11*, 19 08 01, 19 08 02, 19 09 01, 19 08 05,
 • okresowych pomiarów emisji gazów odlotowych i pobierania pyłów do powietrza za pomocą przenośnych analizatorów spalin wraz z pomiarami parametrów odniesienia,
 • pomiarów emisji gazów składowiskowych,
 • pomiarów emisji niezorganizowanej lotnych związków organicznych na instalacjach technologicznych oraz innych obiektach metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID) z wykorzystaniem metody optycznego obrazowania gazów,
 • oraz rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego.

Wykonujemy przy tym wiele innych prac trenowych oraz dokumentacyjnych m.in.:
 • pomiary przesiewowe emisji niezorganizowanej,​
 • prace wiertnicze oraz rozpoznania stanu gleb i wód,
 • pomiary emisji w zakładach produkcyjnych,
 • pomiary regulacyjne pieców technologicznych dla poprawy emisji spalania innych realizacji w zakresie pomiarów emisji do powietrza, hałasu oraz środowiska gruntowo-wodnego.
 
Spółka ORLEN Eko dla świadczonych usług z obszaru monitoringu środowiska naturalnego i środowiska pracy, uzyskała w 2007 roku Certyfikat akredytacji nr AB 835, nadany przez Polskie Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl).
 
Przyznany Certyfikat potwierdza funkcjonowanie wdrożonego systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz kompetencje techniczne personelu wykonującego badania wyszczególnione w zakresie akredytacji.

Ze szczegółowym Zakresem Akredytacji możesz zapoznać się TUTAJ.
 
 

Marki Grupy ORLEN