Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ITPON
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych umożliwia unieszkodliwianie osadów biologicznych i szlamów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, a także innych odpadów niebezpiecznych o podobnych właściwościach. Praca instalacji pozostaje w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, m.in. dotyczącymi dotrzymywania dopuszczalnych wartości standardów emisji, dotrzymywania parametrów prowadzenia procesu oraz jakości odprowadzanych ścieków.
 
Ciąg technologiczny składa się z systemu przygotowania i transportu odpadów, dwóch linii spalania w piecach fluidalnych oraz odrębnych dla każdego pieca systemów odzysku ciepła  i oczyszczania spalin. Instalacja jest przeznaczona przede wszystkim do unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów przerobu ropy naftowej i oczyszczania ścieków, a jej nominalna wydajność wynosi 50 000 ton odpadów rocznie.
 

itpon 2.jpg

itpon 2.jpg
 
 
 

Marki Grupy ORLEN