Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Szkolenia BHP
 TEMATYKA SZKOLEŃ
Tematyka oferowanych przez ORLEN Eko szkoleń wynika z obowiązujących przepisów prawa i ma charakter obligatoryjny zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Każde szkolenie jest poprzedzone analizą potrzeb, dostosowaną do specyfiki stanowisk pracy występujących u danego podmiotu. 

MIEJSCE PROWADZENIA SZKOLEŃ
Zajęcia prowadzimy : 
 • w Płocku - sala szkoleniowa ORLEN Eko ul. Chemików 7, budynek 01 
 • we Włocławku - sala szkoleniowa baru "Fabryka smaku" ul. Toruńska 222 (dawny bar ZOH) 
 • w pozostałych siedzibach ORLEN Eko zlokalizowanych w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Łodzi, Warszawie (Mościska gm. Izabelin), Białymstoku, Lublinie, Kielcach, Wrocławiu, Krakowie, Trzebini i Rzeszowie 
lub w siedzibie klienta bądź innym wskazanym miejscu – zgodnie z ustaleniami (tel./ mail) z pracownikiem ORLEN Eko. 

FORMA SZKOLEŃ
Organizujemy szkolenia w postaci:
 • wykładów autorskich,
 • kursów,
 • seminariów,
 • samokształcenia.

Szkolenia prowadzimy w formie stacjonarnej lub online. Forma szkolenia ustalana jest telefonicznie przez pracownika Spółki z klientem. Klient zobligowany jest do powiadomienia kierowanych przez siebie pracowników o formie szkolenia. ORLEN Eko nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne poinformowanie Uczestników szkolenia.

Szkolenie w formie online dla pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN odbywa się poprzez platformę https://elearning.orlen.pl/ - dotyczy szkoleń okresowych z dziedziny BHP i P.POŻ oraz dla pracowników innego pracodawcy, wykonujących prace na terenie Zakładu Anwil, CCGT i PTA we Włocławku - z wykorzystaniem Skype.

W przypadku szkoleń  prowadzonych z wykorzystaniem Skype koniecznym jest przekazanie do ORLEN Eko adresów e-mail, na które zostaną wysłane zaproszenia na spotkanie. 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Podczas szkoleń korzystamy z technik aktywizujących słuchaczy oraz z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, ułatwiających przyswajanie wiedzy z zakresu BHP i ppoż., takich jak:
 • prezentacje multimedialne,
 • filmy,
 • inne materiały dydaktyczne.

JĘZYK SZKOLENIA
Szkolenia prowadzimy w języku polskim. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby zapewniamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w języku angielskim.

NASI TRENERZY: 
Zespół trenerów tworzą wykwalifikowani pracownicy ORLEN Eko posiadający wiedzę oraz doświadczenie w zakresie BHP, Ppoż., szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz technik prowadzenia szkoleń. Doświadczenie zdobywane podczas świadczenia usług doradztwa w zakresie BHP, Ppoż., nadzorów BHP podczas inwestycji i remontów oraz pełnienie zadań Służby BHP u klientów wykorzystywane jest podczas szkoleń i stanowi aspekt wzbogacających jakość prowadzonych szkoleń. Nasi trenerzy nie zostawią żadnego pytania bez odpowiedzi.

OFERUJEMY SZKOLENIA:
 • wstępne dla wszystkich pracowników - 3 godz. lekcyjne,
 • z zagrożeń występujących na zakładzie produkcyjnym - 2 godz. lekcyjne,
 • doraźne (z zasad poruszania się po zakładzie produkcyjnym) - 2 godz. lekcyjne,
 • okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 8 godz. lekcyjnych lub 9 godz. lekcyjnych w przypadku szkoleń okresowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których występują warunki szczególnie niebezpieczne,
 • okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych - 8 godz. lekcyjnych,
 • okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami - 16 godz. lekcyjnych,
 • okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych - 16 godz. lekcyjnych,
 • szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy - 6 godz. lekcyjnych,
 • inne – czas trwania szkolenia ustalany indywidualnie przed szkoleniem w zależności od potrzeb Zlecającego szkolenie.

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOLENIA
Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w szkoleniu w pełnym wymiarze czasu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu (testu) sprawdzającego zdobytą wiedzę. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu koniecznym jest powtórzenie szkolenia.
Po pozytywnym ukończeniu szkolenia wystawimy Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które będzie przekazane klientowi lub bezpośrednio uczestnikom szkolenia. W przypadku zagubienia/ zniszczenia Zaświadczenia zapewniamy możliwość odpłatnego wystawienia duplikatu.

TERMINY SZKOLEŃ
Terminy szkoleń realizowanych w Płocku i we Włocławku ustalane są z miesięcznym wyprzedzeniem.
W pozostałych lokalizacjach – w przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub zgodnie z ustaleniami z klientem. 
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu na potrzeby Zamawiającego – w tym celu prosimy o kontakt. 

Szkolenia dla pracowników wykonujących prace na terenie ANWIL S.A. we Włocławku odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 8:00.

POZOSTAŁE INFORMACJE
W celu ustalenia kosztów szkolenia prosimy o kontakt z naszymi pracownikami. 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie podpisanego Formularza zgłoszenia „Zlecenie z przedpłatą" wraz potwierdzeniem dokonania płatności w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Wypełniony Formularz zgłoszenia należy mailowo wysłać najpóźniej dzień przed szkoleniem, do godz. 10:00 na adresy: katarzyna.winnicka@orlen.pl i katarzyna.filkowska@orlen.pl.

W związku z realizacją szkoleń będzie dochodziło do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych pracowników kierowanych na szkolenie – Klauzula informacyjna dostępna jest w zakładce „Dane osobowe” oraz poniżej w dokumentach „DO POBRANIA”.

Szkolenia z zagrożeń i zasad bezpieczeństwa uprawniające do wejścia na teren Zakładu Produkcyjnego w Płocku prowadzi Centrum Szkoleniowe PKN Orlen S.A. - centrum.szkoleniowe@orlen.pl

KONTAKT  W SPRAWIE SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ ORLEN Eko:
Katarzyna Winnicka    Katarzyna Filkowska
Tel: (24) 256 76 43            Tel: (24) 256 76 43 
Tel kom.: 722 333 044    Tel kom.: 669 960 070 

DO POBRANIA:
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN