Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Klauzula informacyjna dla kandydatów

KLAUZULA INFORMACYJNA do realizowanych w ORLEN Eko Sp. z o.o. procesów rekrutacyjnych (praca, staż i praktyki)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
ORLEN Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7.
 
Z Administratorem danych można się skontaktować:

1. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w ORLEN Eko Sp. z o.o. procesie rekrutacyjnym (praca,staże i praktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych;
 • Uzasadniony interes ORLEN Eko Sp. z o.o. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN Eko Sp. z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja;

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 • dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do ORLEN Eko Sp. z o.o.;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.

6. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres ORLEN Eko Sp. z o.o. ul. Chemików 7; 09-411 Płock, przez e-mail: rekrutacja.eko@orlen.pl lub daneosobowe.eko@orlen.pl
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Eko Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Eko Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Eko Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Eko Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres ORLEN Eko Sp. z o.o., ul. Chemików 7; 09-411 Płock, przez e-mail: rekrutacja.eko@orlen.pl lub daneosobowe.eko@orlen.pl.

7. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w ORLEN Eko Sp. z o.o. procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

 

Klauzula informacyjna ORLEN Eko_Rekrutacja.pdfKlauzula informacyjna ORLEN Eko.pdf

 
 
 

Marki Grupy ORLEN