Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Otwarcie nowej Instalacji

29-10-2008  Aktualności

28 października 2008r. w obecności przedstawicieli władz samorządowych woj. mazowieckiego, władz lokalnych oraz Zarządu PKN ORLEN S.A. odbyło się uroczyste otwarcie Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Niebezpiecznych. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali Pan Krystian Pater - Członek Zarządu PKN ORLEN S.A. oraz Pan Paweł Krupa - Prezes Zarządu ORLEN Eko sp. z o.o.
 
Dzięki tej inwestycji Spółka blisko rok przed terminem zakończyła realizację uzgodnionego w 2005r. z Wojewodą Mazowieckim Programu Dostosowawczego, którego celem była modernizacja systemu gospodarowania osadami ściekowymi.
 
Nowa instalacja jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, m.in. dotyczącymi dotrzymywania dopuszczalnych wartości standardów emisji, dotrzymywania parametrów prowadzenia procesu oraz jakości odprowadzanych ścieków. Spełnia też wszelkie wymagania w zakresie Najlepszej Dostępnej Techniki w ramach Dyrektywy IPPC 2008/1/EC wdrożonej przez Komisję Europejską.
 
Ciąg technologiczny składa się z systemu przygotowania i transportu odpadów, dwóch linii spalania w piecach fluidalnych oraz odrębnych dla każdego pieca systemów odzysku ciepła i oczyszczania spalin. Instalacja jest przeznaczona przede wszystkim do unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów przerobu ropy naftowej i oczyszczania ścieków, a jej nominalną wydajność wynosi 50.000 ton odpadów rocznie, co zabezpiecza obecne, jak i przyszłe potrzeby PKN ORLEN oraz pozwala realizować usługi dla innych podmiotów.
 
Charakterystyczną cechą procesu jest możliwość unieszkodliwiania wysuszonych osadów ściekowych pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków wyposażonych w suszarnie osadów. Spółka, wychodząc naprzeciw ograniczeniom prawnym związanym z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych, proponuje ich termiczne przekształcenie.
 
ORLEN Eko, jako jedna z pierwszych spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN, uzyskała na inwestycję bezzwrotną dotację w wysokości 19,5 mln zł z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006. Pozostałą kwotę nakładów inwestycyjnych stanowiły środki własne Spółki i dopłaty zwrotne do kapitału udzielone przez PKN ORLEN.
 
W zakładce GALERIA znajdą Państwo fotografie z uroczystości.

« powrót
 
 
 

ORLEN Group brands