Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Ochrona środowiska
Nasza oferta obejmuje opracowanie:
 
raportów początkowych* do pozwoleń zintegrowanych w pełnym zakresie dyrektywy IED:
•opracowanie metodyki raportu początkowego na podstawie identyfikacji substancji powodujących ryzyko obecnych na zakładzie, analizy danych historycznych oraz analizy dostępnych danych środowiskowych,
•ustalenie zakresu niezbędnych badań środowiskowych (ilość próbek, lokalizacji otworów badawczych, głębokość odwiertów),
•wykonanie badań środowiskowych (sondowania badawcze i akredytowany pobór próbek gruntu i wody podziemnej oraz badania próbek w akredytowanym laboratorium),
•analizy wyników i wykonanie raportu początkowego stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie/zmianę pozwolenia zintegrowanego,
wniosków o wydanie/zmianę pozwoleń zintegrowanych (IPPC),
raportów środowiskowych:
•raport oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji,
•karty informacyjne przedsięwzięć,
•analizy porealizacyjne,
•przeglądy ekologiczne,
wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów,
instrukcji prowadzenia składowiska
wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów,
zgłoszenia instalacji nie wymagających uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów,
operatów wodnoprawnych na pobór wody  oraz odprowadzanie ścieków,
wniosków o uzyskanie decyzji zezwolenia na udział we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji (CO2),
bilansów lotnych związków organicznych (LZO),
programów ograniczania emisji lotnych związków organicznych (LZO),
oceny instalacji produkcyjnych pod kątem spełnienia wymagań Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT).
 
Prowadzimy kompleksową obsługę firm w zakresie ochrony środowiska.
Oferujemy:
naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
naliczanie opłaty produktowej,
prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do urzędu,
prowadzenie krat ewidencji odpadów,
sporządzanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdań z ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi,
cykliczne rozliczanie sprawozdań do GUS,
nadzór nad przestrzeganiem zapisów zawartych w decyzjach administracyjnych z obszaru ochrony środowiska,
prowadzenie kont w Krajowej Bazie (KOBiZE),
wypełnianie obowiązków związanych z E-PRTR,
obecność przy kontrolach w zakresie ochrony środowiska,
doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu,
nadzorowanie obowiązków pomiarowych zakładu (powietrze, woda, ścieki, hałas),
prowadzenie na bieżąco rejestru aktów prawnych z obszaru ochrony środowiska w zakresie prowadzonej przez zakład działalności,
identyfikacja nowych uregulowań prawnych i bieżące informowanie o zmianach w przepisach.
*W związku z wejściem w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED), zmianie uległy dotychczasowe obowiązki związane z uzyskiwaniem pozwoleń zintegrowanych. Planowane zmiany zostały implementowane do polskiego prawa ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101). Zgodnie z nowymi wymaganiami uzyskanie bądź aktualizacja pozwolenia zintegrowanego wiąże się z koniecznością sporządzenia raportu początkowego. Raport początkowy jest dokumentem określającym stan zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.
Raport początkowy powinien zawierać min.:
•informacje na temat działalności prowadzonej obecnie i w przeszłości na terenie zakładu,
•nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego  instalacje, położone na terenie zakładu,
•informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko, stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje położone na terenie zakładu.
•wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiary zawartości tych substancji w wodach gruntowych.

 

 
 

Marki Grupy ORLEN